07/02/2013 Prego de condicións "Apoio á recolocación" (CCOO)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Industria de CCOO de Galicia, do servizo de desenvolvemento das accións formativas incluídas no programa 5.1. Apoio á recolocación do proxecto Empreganav, cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG). 

As actividades a desenvolver serán:
 
"Análise continua do tecido empresarial"
"Xestión das ofertas de emprego"
"Acompañamento de entrevistas de traballo"
"Traballo sobre a incidencia que teñen os estudos e a cualificación nas persoas a contratar (Formación e empregabilidade)"
 
AnexoTamaño
prego_5.1..pdf5.65 MB