10/07/2013 PCA "Programa de inserción laboral" (XUNTA)

Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación, pola Consellería de Traballo e Benestar, polo procedemento aberto e tramitación urxente, non suxeito a regulación harmonizada, do servizo para o desenvolvemento do programa de inserción laboral dirixido á poboación participante no proxecto FEAG- Empreganav, cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización.

AnexoTamaño
pliego_de_clausulas_administrativas.pdf2.14 MB