19/07/2013 Prego de condicións "Suministro de chapa" (FORMEGA)

Contido do prego de condicións que rexirá a contratación por procedimento negociado sen publicidade, Fundación Galega do Metal para a formación, cualificación y o emprego (FORMEGA), do suministro de chapa e similares necesario para o desenvolvemento das accións formativas incluidas no proxecto Empreganav, cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG).

AnexoTamaño
pliego_de_condiciones_chapa_.pdf6.2 MB